• Bestellingen op werkdagen vóór 15:30 u worden dezelfde dag verzonden
  • Gratis verzending vanaf € 99,-
Rabinovich Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Rabinovich maakt deel uit van D-sign Denemarken B.V. In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over website. Dit betreft de website www.rabinovich.nl en de website www.rabinovich.be.

1.2 Door jezelf te registreren als lid (hierna te noemen “Lid”) van Rabinovich en deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) te accepteren op de website, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze AV.

1.3 Rabinovich heeft het recht deze AV te wijzigen. Ook kan Rabinovich aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing verklaren. Deze wijzigingen gelden ook voor een al door het Lid gesloten lidmaatschap en zullen daarop steeds van toepassing zijn. Wijzigingen treden in werking op een door Rabinovich te bepalen tijdstip.

1.4 Als Rabinovich de AV wijzigt, mag het Lid het lidmaatschap opzeggen indien deze niet akkoord gaat met de wijzigingen van de AV.

1.5 Als een bepaling van deze AV door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, blijven de overige bepalingen van deze AV van toepassing.

Artikel 2 Lidmaatschap en beëindiging daarvan

2.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op de dag van aanmelding door het Lid op de website of door aanmelding via een wedstrijdformulier bij de Rabinovich-dealer.

2.2 Het lidmaatschap kan alleen worden aangegaan na acceptatie van de AV.

2.3 Het Lid kan het lidmaatschap op ieder moment opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan door een e-mail te sturen naar klantenservice@rabinovich.nl .

Artikel 3 Veranderingen en voorbehoud rechten3.1 Rabinovich behoudt zich het recht voor haar content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment indien wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt. 3.2 Rabinovich behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website en de diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van Rabinovich te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding tegenover het Lid ontstaat. 3.3 Rabinovich zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door het Lid via de website ingevoerde gegevens, maar kan daarover geen garantie geven.

Artikel 4 Toepasselijk recht en voorwaarden

4.1 Op elk door Rabinovich gesloten lidmaatschap is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit het lidmaatschap, zullen worden voorgelegd aan de conform de wet in Nederland bevoegde rechter. 4.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan de dienstverlening geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. 4.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de AV zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van het lidmaatschap met Rabinovich. De Nederlandse tekst van de AV is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Privacyverklaring

Lidmaatschapsgegevens

Als u lid wilt worden van Rabinovich vragen wij uw naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om u (onder meer per e-mail) te informeren over nieuws en acties van Rabinovich waaraan u kunt deelnemen.

Nieuwsbrief

Wij bieden leden van Rabinovich een nieuwsbrief aan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u na ontvangst van een e-mail van de abonneelijst verwijderen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam.

Verdere verwerking persoonsgegevens

Uw gegevens gebruiken wij verder voor het doen van marktonderzoek, marketingactiviteiten en direct marketing. U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingactiviteiten. In dat geval wordt de desbetreffende verwerking van uw gegevens per direct beëindigd. U kunt gebruik maken van uw recht op verzet door contact op te nemen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

Indien u als lid van Rabinovich kralen in uw verlanglijstje plaatst, verstrekken wij uw gegevens aan Rabinovich-dealers. Deze dealers gebruiken deze informatie om personen die Rabinovich-cadeaus voor u willen kopen te adviseren door uw wensen op te zoeken. Zij zien daarbij uw naam, geboortedatum en woonplaats. U kunt deze toestemming zelf uitzetten door het betreffende vakje bij Verlanglijstje binnen uw Rabinovich-lidmaatschap uit te vinken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan klantenservice@rabinovich.nl of per post aan:

D-sign Denemarken B.V., Postbus 374, 3940 AJ Doorn KvK nr. 30196914

Het artikel is zojuist toegevoegd aan je winkelwagen.